རང་ལུང་མཆོད་མེར་སྒྲོན་པའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ།


ཉེར་བརྒྱད་པ།
མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྣ་གྲོལ།
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨ ཙམ།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་འཛམ་ཐང་བར་མ་ཡུལ་ཚོ་ཆོས་རྗེ་ཚོ་བ།
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༡༢་ཟླ་བ་༢ ཕྱི་ཚེས་༡༩་ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་༡༢་ཙམ་ལ།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འཛམ་ཐང་དགོན་པའི་ཉེ་འཁྲིས།
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ས་གནས་དེ་རང་ལ་སྐུ་གྲོངས།།


ཉེར་བདུན་པ།
མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགེ་སློང་དམ་ཆོས།
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༠ ཙམ།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཙུན་མ།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་སེང་གེ་རུ་ཁག་གཉིས་པ་།
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བོང་སྟག་དགོན་པའི་ནང་།
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐབས་དེར་གྲོངས་ཡོད།།

ཉེར་དྲུག་པ།
མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྲྭ་པ།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་རྔ་པ་རྫོང་གཅའ་ཞང་ནག་ཚང་མ།
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ལ།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་གཞུང་ལམ་དབུས་མའི་མགོ་སྟོད་ན།
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐབས་དེར་གྲོངས་ཡོད་མེད་མ་ངེས།།


 ཉེར་ལྔ་པ།

མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན། 
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨། 
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཙུན་མ།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྔ་པ་རྫོང་རྭ་རུ་བ།
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༡༢ །
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཙུན་དགོན་ཞོལ་གྱི་བསུ་མདོའི་ཟམ་ཁ་ན།
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐབས་དེར་གྲོངས་མེད་པས་སྨན་ཁང་ཁྱེར་ཡོད།།


ཉེར་བཞི་པ།
མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ།
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྲྭ་པ།
ཕ་ཡུལ་་་་ཨ་མདོ་རྔ་པ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པ། 

ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་་་་་་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ ཉིན།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྔ་པ་རྫོང་ཐོག
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་འབར་ཁམས་སྨན་དུ་འཁྱེར་འགྲོ་སྐབས་སྐུ་གསོན་པོར་ཡོད།།

ཉེར་གསུམ་པ།

མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བསོད་ནམས་རབ་ཡངས། 
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༧། 
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྲྭ་པ།
ཕ་ཡུལ་་་་ནང་ཆེན་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ལབ་དགོན་པ།
ཞུགས་སྒྲོན་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ལ།
 ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ཐོག
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་ཟི་ལིང་ན་ཁྲིད་སོང་བ་ཙམ་ལས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མ་ཤེས།།

ཉེར་གཉིས་པ། མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ཚེས་༣ ཉིན།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟ་རྫོང་ཕུ་འུ་ཡུལ་ཚོ།
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐབས་དེར་གྲོངས་ཡོད།།


ཉེར་གཅིག་པ། 
  མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱ་རིས།
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༠ ཙམ།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་གསེར་རྟ་ཕུ་འུ་ཡུལ་ཚོ་འབུམ་ཤུལ་སྡེ་བ།
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ཚེས་༣ ཉིན།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟ་རྫོང་ཕུ་འུ་ཡུལ་ཚོ།
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐབས་དེར་གྲོངས་མེད།།


ཉི་ཤུ་པ།
མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚབ་ཆེའི་ཚེ་རིང་ལགས།
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༠ ཙམ།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྐྱ།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གསེར་རྟ་ཕུ་འུ་ཡུལ་ཚོ་ཞོ་སང་སྡེ་བ།
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ཚེས་༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༥ཙམ།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟ་རྫོང་ཕུ་འུ་ཡུལ་ཚོ།
སྐད་འབོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༼ད་རུང་གསལ་པོ་ཤེས་མེད།༽
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐབས་དེར་གྲོངས་མེད།།


བཅུ་དགུ་པ།  
མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས།
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྐྱ། གྲྭ་ཟུར།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྔ་པ་ཨ་འདུས་ཥེ་བ་སྡེ་བ།
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་༢༠༡༢ ཟླ་བ་༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་ལྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་བཞི་མདོའི་གསང་སྤྱོད་ཅིག་གི་ནང་ནས་ཕྱིར་ཐོན།
སྐད་འབོད་་་་་་རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་སྐོར།
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱི་ཚེས་༡༦ ཉིན་འབར་ཁམས་ནས་སྐུ་གྲོངས་ཡོད།།

བཅོ་བརྒྱད་པ། 
  མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷ།
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༢།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དགེ་འདུན་པ།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འགོ་ལོག་དགའ་བདེ་རྫོང་ཧྲང་གོང་མ་ཡུལ་ཚོ་འབྲོག་སྐོར་སྨད་མ།
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ཚེས་༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༥ཙམ།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མགོ་ལོག་དར་ལག་རྫོང་གོ་ལྟེ་གནས་སུ།
སྐད་འབོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་བོད་ལ་རང་དབང་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་ཕེབས་དགོས་སོགས་བརྗོད་ཡོད། མ་ཟད་སྦྱར་ཡིག་མང་པོ་བཀྲམ་ཡོད།
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐབས་དེ་རང་ལ་གཤེགས་སོ།།

བཅུ་བདུན་པ།
མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚུལ་ཁྲིམས། 
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠་ཙམ།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱ་བོ།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྔ་པ་རྫོང་བར་མ་ཞང་ལྡོང་ཁུའི་ཞག
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ལ།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་བཞི་མདོའི་མགྲོན་ཁང་ཞིག་གི་ར་སྐོར་ནང་།
སྐད་འབོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕྱི་ཚེས་བདུན་ལ་གཤེགས་སོ།།

བཅུ་དྲུག་པ།
མཚན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བསྟན་པ་ཉི་མ། 
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠ ཙམ།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱ་བོ།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྔ་པ་རྫོང་མཐའ་བ་གོང་ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ །
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གྱི་བཞི་མདོའི་མགྲོན་ཁང་ཞིག་གི་ར་སྐོར་ནང་།
སྐད་འབོད་་་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐབས་དེ་རང་ལ་གཤེགས་སོ།།


བཅོ་ལྔ་པ།
མཚན་་་་་་རོང་ཚ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། 
དགུང་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༦།
འཚོ་ཐབས་་་་་་་་་་་་་་ཀརྨ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཟུར།
ཕ་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆབ་མདོ་ཀརྨ་སྡེ་པ།
ལུས་མེར་སྒྲོན་ཉིན།་་་་་་་་་་་་་་ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ཚེས་༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༨ པ།
ཞུགས་མེར་སྒྲོན་ས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཀརྨ་ཤང་སྟེ་ཀར་མ་གྲོང་སྡེ།༼སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཡོད་ས།༽
སྐད་འབོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐད་འབོད་ ༧རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ཞེས་པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་ཡོད་པ་ཉེ་འཁོར་གྱི་བོད་མི་ཙམ་མ་ཟད་ ལྷ་ས་ནས་ཁ་པར་གཏོང་མཁན་ཞིག་གིས་ཁ་པར་ནང་ནས་ཀྱང་གོ་ཐུབ་ཡོད་འདུག
མཇུག་མཐའི་གནས་བབས་་་་་་་་་་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ཚེས་༦ ཉིན་ཆབ་མདོ་སྨན་ཁང་སྐུ་གཤེགས།།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་google acount ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་anonymousབདམས་སྟེ་post commentཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག