2012/05/21

གནས་རོགས་མ།

གནས་རོགས་མ།
Hope Sosnovikova. Tibetan girl

སྔོན་བསགས་ལས་དབང་ཞིག་ཀྱང་མི་ཤེས་ཏེ། །
བྱ་རྡོ་ལམ་དུ་ཐུག་པའི་རྐྱེན་དབང་གིས། །
འབག་མོའི་དབུཌ་རྐྱལ་འཁུན་པའི་ལྷ་ཁང་ནས། །
ཁྱེད་དང་ང་གཉིས་གནས་ཆེན་སྐོར་གྲོགས་རེད། །

གཡུ་མགོའི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི་ཨ་ཅེ་ཁྱེད། །
བུ་ཆུང་ངུ་སྐད་རྒོད་པའི་ཨ་མ་ཁྱོད། །
ཁྱོ་བོ་ར་བཟི་ཁྲིད་པའི་ལས་ངན་མ། །
དེ་རིང་གློ་བུར་དྲན་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། །


2012/05/16

བྷོབ་མར་ལེས། Bob Marley

Image result for bobmarley

སྦྲང་ཆར་སིལ་མ་འདི་ལ་དགའ་གསུང་གིན། །
མགོ་བོ་ཆར་གདུག་འོག་ཏུ་འབྲལ་མེད་རེད། །
ཁྲི་གདུག་ཉི་མའི་འོད་ལ་དུང་གསུང་གིན། །
ལྗོན་པའི་བསིལ་གྲིབ་འཚོལ་བར་བྲེལ་བ་རེད། །
རེག་འཇམ་བསིལ་རླུང་གཡོ་བར་སྤྲོ་གསུང་གིན། །
ཁང་པའི་སྒེའུ་ཁུང་རྒྱག་པར་རྒྱུན་ལྡན་རེད། །
དེས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ནམ་ཞིག་དགའ་གསུང་སྐབས། །
ཁོ་བོ་འཇིགས་སྐྲག་ཞིག་གིས་འདར་བར་བགྱིད། །
བྷོབ་མར་ལེས་ནས།
 Bob Marley:
"You say you love rain.
But you use an umbrella to walk under it. 
You say you love sun.
But you seek shelter when it is shining.
You say you love wind.
But when it comes, you close your windows. 
So that's why I'm scared when you say you love me."

ཁྱེར་སོང་།

༡། ཡ་ཀི་རི་རྩེས་སྤྲིན་ནག་གི་དོམ་ར་ཞིག་མནབ་ཀྱིན།
མ་ཀའི་ལུང་གཤོང་ན་དཔྱིད་རླུང་དྲག་ཏུ་འབུད་དུས།
རྡོ་གསེབ་ན་ཟུག་པའི་ལྕང་མ་ཞིག་ཤེད་ཀྱིས་འཐེན་སོང་།
ལྕང་མ་ལ་འཐམ་ནས་ཡོད་པའི་ངའི་སེམས་པ་ཕྲ་མོ།
ཁུག་རྣ་དང་དུད་སྤྲིན་འདྲེས་པའི་རྒྱང་རིང་གི་གནམམཐའ་ཞིག་ལ་ཁྱེར་སོང་།
ད་ཚོད་གང་ཞིག་ལ་བཀྱགས་སོང་བ་ཡིན་ནམ།
ངས་ཀྱང་ཤེས་མ་སོང་་་་་་་་་་་་།

གནམ་ཐང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་བབས་ཡོད་དམ།
བསིལ་ལྷམ་ཆུང་ཞིག་ལ་འཁྲེན་ཡོད་དམ།
ལྕང་མ་རྫོབ་རྫོབ་གསེབ་ན་ཟག་སོང་ངམ།
དམར་མདོག་རི་བོའི་མཁའ་ནས་ལྡིང་སོང་ངམ།
རྫ་ཆུ་བསིལ་མའི་ལྷན་དུ་བཞུར་སོང་ངམ།
ངས་ཀྱང་དཔོག་མ་སོང་་་་་་།

2012/05/10

མཚན་ཉིད།

ཁ་བའི་མཚན་ཉིད། གཅིན་པ་བཏང་ན་འབྲོ་འཆོར་བའི་བཙོན་པ་གོས་སྐྱ་ཅན་ཞིག
མེ་ཏོག་གི་མཚན་ཉིད། བུ་མོ་དང་བྱིས་པས་མཐོང་ན་འཐོག་པར་འདོད་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག
ལྷ་ཡི་མཚན་ཉིད། དག་སྣང་གི་ངོགས་སུ་ཁྲ་སྤུངས་ངེར་འཚེར་བའི་འཇའ་ཚོན་ཟླུམ་ཀོར་ཞིག
མི་ཡི་མཚན་ཉིད། འགྲེངས་ཏེ་རྒྱུ་བའི་འབྱུང་པོ་སྟོབས་ཅན་ཁྱུ་གཅིག
ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། གནའ་ནས་བསྐྱར་ཏེ་འོང་བའི་གཟུགས་སྔགས་ཟབ་མོ་ཞིག
སྲིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད། བསྣོག་གིས་སྣོག་གིན་འབྲི་བའི་གན་རྒྱ་ཞིག
བོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད། སྤྱང་ཀིས་ཟོས་ཚར་བའི་གོད་རོ་ལྷག་མ་ཞིག
རྒྱ་ནག་གི་མཚན་ཉིད། ཐུག་ཚད་རིལ་མིད་དུ་གཏོང་བའི་ཆུ་སྲིན་གཏུམ་པོ་ཞིག
ཨ་རིའི་མཚན་ཉིད། ཤོ་རྩེད་ལ་དགྱེས་པའི་རྒན་པོ་གཡོ་ཅན་ཞིག
བལ་པོའི་མཚན་ཉིད། གོང་མ་ཚང་གི་མངག་གཞུག་བའི་བྲན་གཡོག་ཅིག
བཙན་བྱོལ་བའི་མཚན་ཉིད། སྤྲང་ཟས་ལ་རྩོད་པའི་སྤྲང་མོ་མ་སྨད་གསུམ།
སྤྱི་ལྷན་གྱི་མཚན་ཉིད། འདྲུབ་མི་བཏུབ་པའི་རྟ་ཀོ་དམར་གྱོང་དུམ་བུ་གསུམ།
རྒྱ་གར་གྱི་མཚན་ཉིད། ཡོད་ཚད་བཅུག་ཡོད་པའི་སྒྱེ་སྣོད་ཆེན་པོ་ཞིག

2012/05/09

རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།གླུ་མ་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

མགྲིན་པའི་གྲེ་ཕུག་ན།
ཁུ་བྱུག་དགོད་པ་ཁྱོད།
སེམས་པའི་ཞེ་ཕུག་ན།
ལྷགས་བསམ་འབར་བ་ཁྱོད།


རྒྱ་གླུ་མི་ལེན་པའི།
ཨ་ཅེ་མགོ་མཁྲེག་ལགས།
ཕ་སྐད་མི་འགྱུར་བའི།
བོད་མོ་གདོང་དམར་མ།


ཡིད་འོང་མཛངས་མ་ཁྱེད།
དེང་རབས་ཆ་ལུཌ་འདིས།
ལྷ་མོ་བཞེངས་བ་འདྲ།
ཀླུ་མོ་འཕྱོར་བ་འདྲ།