2012/05/09

རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།གླུ་མ་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

མགྲིན་པའི་གྲེ་ཕུག་ན།
ཁུ་བྱུག་དགོད་པ་ཁྱོད།
སེམས་པའི་ཞེ་ཕུག་ན།
ལྷགས་བསམ་འབར་བ་ཁྱོད།


རྒྱ་གླུ་མི་ལེན་པའི།
ཨ་ཅེ་མགོ་མཁྲེག་ལགས།
ཕ་སྐད་མི་འགྱུར་བའི།
བོད་མོ་གདོང་དམར་མ།


ཡིད་འོང་མཛངས་མ་ཁྱེད།
དེང་རབས་ཆ་ལུཌ་འདིས།
ལྷ་མོ་བཞེངས་བ་འདྲ།
ཀླུ་མོ་འཕྱོར་བ་འདྲ།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག