2012/05/21

གནས་རོགས་མ།

གནས་རོགས་མ།
Hope Sosnovikova. Tibetan girl

སྔོན་བསགས་ལས་དབང་ཞིག་ཀྱང་མི་ཤེས་ཏེ། །
བྱ་རྡོ་ལམ་དུ་ཐུག་པའི་རྐྱེན་དབང་གིས། །
འབག་མོའི་དབུཌ་རྐྱལ་འཁུན་པའི་ལྷ་ཁང་ནས། །
ཁྱེད་དང་ང་གཉིས་གནས་ཆེན་སྐོར་གྲོགས་རེད། །

གཡུ་མགོའི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི་ཨ་ཅེ་ཁྱེད། །
བུ་ཆུང་ངུ་སྐད་རྒོད་པའི་ཨ་མ་ཁྱོད། །
ཁྱོ་བོ་ར་བཟི་ཁྲིད་པའི་ལས་ངན་མ། །
དེ་རིང་གློ་བུར་དྲན་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། །