2012/05/16

ཁྱེར་སོང་།

༡། ཡ་ཀི་རི་རྩེས་སྤྲིན་ནག་གི་དོམ་ར་ཞིག་མནབ་ཀྱིན།
མ་ཀའི་ལུང་གཤོང་ན་དཔྱིད་རླུང་དྲག་ཏུ་འབུད་དུས།
རྡོ་གསེབ་ན་ཟུག་པའི་ལྕང་མ་ཞིག་ཤེད་ཀྱིས་འཐེན་སོང་།
ལྕང་མ་ལ་འཐམ་ནས་ཡོད་པའི་ངའི་སེམས་པ་ཕྲ་མོ།
ཁུག་རྣ་དང་དུད་སྤྲིན་འདྲེས་པའི་རྒྱང་རིང་གི་གནམམཐའ་ཞིག་ལ་ཁྱེར་སོང་།
ད་ཚོད་གང་ཞིག་ལ་བཀྱགས་སོང་བ་ཡིན་ནམ།
ངས་ཀྱང་ཤེས་མ་སོང་་་་་་་་་་་་།

གནམ་ཐང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་བབས་ཡོད་དམ།
བསིལ་ལྷམ་ཆུང་ཞིག་ལ་འཁྲེན་ཡོད་དམ།
ལྕང་མ་རྫོབ་རྫོབ་གསེབ་ན་ཟག་སོང་ངམ།
དམར་མདོག་རི་བོའི་མཁའ་ནས་ལྡིང་སོང་ངམ།
རྫ་ཆུ་བསིལ་མའི་ལྷན་དུ་བཞུར་སོང་ངམ།
ངས་ཀྱང་དཔོག་མ་སོང་་་་་་།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...