2012/03/03

སེང་གེ the lion

Image result for བློ་བཟང་སེང་གེ

སྨྲ་བའི་ལྗག་ལ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་དང་གཅིག །
རྣམ་དཔྱོད་བློ་ཡི་ཁོ་ལག་རྫོགས་དང་གཉིས། །
ཆབ་སྲིད་རིག་པའི་མཆོང་རྩལ་རྒོད་དང་གསུམ། །
སེང་གེ་ཁྱོད་ཉིད་དོན་གྱི་སེང་གེ་ཡིན། །