2019/09/07

ནག་གར་རྫོང་། Naggar Castleདེ་རིང་གུས་པ་མ་ན་ལའི་ནག་གར་རྫོང་དུ་ (Naggar Castle) འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ (1392–1481) གྱིས་«དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་»ཨིན་སྒྱུར་གནང་མཁན་ཇེ་ཨོར་ཇེ་་ནི་ཁོ་ལ་་དེ་་རོའེ་རིཁ་ (George Nicolas de Roerich) ཀྱི་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ (Roerich Art Gallery And Museum) དུ་ལྟ་བར་འོངས། འདིར་ཡོང་དགོས་དོན་ནི་འགྱུར་ཆོས་དེབ་སྔོན་ཨིན་འགྱུར་མ་བྷུ་ལུ་་ཨེན་ནལ་ (Blue Annals) དང་སྒྱུར་མཁན་ཪ་ཤི་ཡའི་སྤོ་སྤོ་རོའེ་རེཁ་གཉིས་རྩིས་ཐང་ཆེ་དྲགས་ནས་འོངས་མེད། ཕྲན་ནི་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་གནས་འདིར་ཕེབས་ཤིང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་སའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་པས་ཆ་ནས་འདིར་འོངས་བ་ཡིན། འོན་ཏེ་ཡིད་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་གནས་འདིར་དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་ཤུལ་ཁབ་སྐུད་ཙམ་མི་སྣང་།

འོན་ཏེ་གནས་འདིར་རོ་རིཁ་ཀྱིས་«དེབ་སྔོན་»དབྱིན་བསྒྱུར་བྱེད་སྐབས་དགེ་ཆོས་ལགས་ནས་ཕྱག་རོགས་གང་མང་གནང་ཡོད་པ་ནི། ཁོང་གི་དེབ་སྔོན་ཨིན་འགྱུར་“བྷུ་ལུ་ཨེན་ནལ་ Blue Annals དུ། “གུས་པར་འདང་ངེས་པའི་ཡིག་ཁུངས་ཐོག་འགྱུར་ཧྲིལ་པོའི་ཐད་ལ་བོད་ཀྱི་གྲགས་ཅན་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་དང་བཀའ་བསྡུར་བྱ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཁོང་གི་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་རམ་གནང་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།” (Roerich 1949: xxi: “It has been a source of much satisfaction to me that I was able to discuss the entire translation with the Rev. dGe-'dun Chos-'phel, the well-known Tibetan scholar, and I gratefully acknowledge here his very helpful guidance.”) ཞེས་འཁོད་ཡོད།