2013/04/17

བརྩེ་དུང་གི་ཨ་ལོང་།

(མེ་མདའ་དེ་ཨེ་ལྗིད་ན། མེ་ཏོག་དེ་ཨེ་མཚར་རམ།)
Image result for bouquet flowers

གཅིག
དཔེ་ཁུག་རྙིང་པ་དེ་མི་གསེང་ནས་ལེན་དུས།
ལག་པ་རིང་པོ་ཞིག་བསྐྱངས་ཏེ་རམ་འདེགས།
སྒྲིག་ལྷམ་ཟད་པོ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས།
གཞུང་ལམ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདེད་ཀྱིན་འདེད་ཀྱིན།
རྐང་ལམ་ཕྲ་མོ་ཞིག་ལ་འཛུལ་ནས་འབུད།

གཉིས།
ཞྭ་ནག་གི་དགོད་སྒྲ་ཡོད་ཚད་རླུང་རྟ་རུ་འཕུར་རྗེས།
ལག་པ་རིང་པོ་དེས་མེ་མདའ་ཞིག་བཏེགས་ནས་མཐའ་མཚམས་ལ་འུར།
དཔེ་ཁུག་རྙིང་པ་དེ་དཔྱངས་ཡོད་སའི་འོག་ནས།
སྐད་ཆ་ཡོད་ཚད་འདྲ་པར་ཞིག་ལ་བཤད་ཀྱིན་ཡོད།

གསུམ།
དཔེ་ཁུག་རྙིང་པ་དེ།
གླ་འཁོར་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་ཉི་མ་དཀར་པོ་བློ་བུར་དུ་ནུབ་ཚར་རྗེས།
ལྭ་རིང་དཀར་པོ་གྱོན་པའི་སྨན་པ་དེས་དབུགས་རིང་ཞིག་འཕངས།

བཞི།
ལག་པ་རིང་པོ་དེས་བྲིས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་ཡོད་ཚད་ལ་"ལན"་མེད།
ཁ་པར་གྱི་དྲིལ་བརྡ་ཡོད་ཚད་ལ་"ཨ་"མེད།

ལྔ།
དཔེ་ཁུག་རྙིང་པ་དེ་དོར་ཡོད་སའི་གྲོང་འདབས་ནས།
ལག་པ་རིང་པོ་དེས་མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ་ལ་ཨ་ལོང་ཞིག་བཀལ་ནས་བྱུང་།
ནམ་ཡང་མི་འཕུད་པའི་མིག་ཤེལ་ནག་པོ་དེའི་ཁ་འགྲམ་ནས།
ལྷུང་ལྷུང་དུ་བརྡོལ་བའི་མིག་ཆུ་ལ་འོ་གླན་བཞིན།
གདམ་ང་མེད་པའི་མཛུབ་མོ་གཅིག་ལ་ཨ་ལོང་དེ་ཕུལ་སོང་།།