2011/02/16

ཨ་མ།

ཨ་མ་དགའ་བའི་འཛུམ་དཀར་གྱི་ཁྲོད་དུ།།
འཛའ་བརྩེ་དྭངས་མོའི་མེ་ཏོག་བཞད་སོང་།།
མ་ངུས་པའི་སྤྱན་ཆབ་ཀྱི་གསེང་ནས།།
སྐྱོ་སེམས་སྟོང་གི་གསང་བ་དེ་བརྡོལ་སོང་།།

ཨ་མ་ཁྲོས་པའི་ང་རོ་རེས་སྤྱོས་ཀྱང་།།
གཤེས་གཉེན་དམ་པའི་གདམས་ངག་རེ་ཐོབ་འདུག།
ཨ་མས་བརྡེགས་པའི་འགྲམ་ལྕག་རེ་རག་ན།།
སྔགས་པ་སྟོང་གི་གཏོར་བཟློག་རེ་འགྲུབ་འདུག།

ཨ་མས་རྨིས་པའི་རྨི་ལམ་གྱི་ནང་དུ།།
བུ་ཕྲུག་སྐྱིད་པའི་དག་ཞིང་རེ་གཟིགས་འདུག།
ཨ་མ་ངལ་བའི་རྔུལ་ཆུ་ཡི་བཞིན་ལ།།
ལོ་ཟླའི་ཁུར་གྱི་རྒས་གཉེར་དེ་བརྩེགས་འདུག།

ཨ་མ་དྲན་ཚད་མེ་དཔུང་ཞིག་ཡིན་ན།།
འཇིག་རྟེན་ཚིག་པའི་ཐལ་ཙམ་མི་འདུག།
དྲན་པའི་སྐྱོ་བ་གཙང་ཆུ་ཞིག་ཡིན་ན།།
མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོར་ཤོང་ཐབས་ཤིག་མ་མཆིས།།

ཨ་མ་དྲན་པའི་སྦུ་ཆང་འདི་མེད་ན།།
ཆང་བཟི་ང་རང་འདུག་ཐབས་ཤིག་མི་འདུག།
དྲན་པའི་མཆོད་ཆང་འཐུང་ཚོད་ཅིག་མེད་ན།།
ཡུས་པའི་འཆི་མ་འབབ་ཚོད་ཀྱང་མི་འདུག།

ཨ་མ་ཨ་མ་འབོད་གྲངས་དེ་མང་ན།།
ཨ་མའི་སེམས་པ་སྐྱོ་གདུང་གིས་བཟི་འགྲོ།
ཨ་མ་མ་བོས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་བསྲན་ན།།
བུ་ངའི་བླ་སེམས་འཁྱགས་རེངས་སུ་ཤོར་འགྲོ།།