2011/11/14

བྱིས་པའི་ཉིན་མོ་ངོ་སྤྲོད།དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།
བྱིས་པའི་དུས་ཆེན་ནི་
ན་གཞོན་བྱིས་པ་དག་ལ་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཡིན།
དང་པོ།  རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱིས་པའི་ཉིན་མོ།
༡༩༢༥ ཟླ་༦། ཚེས་༡ ཉིན་མོར་འཛམ་གླིང་བྱིས་པའི་བདེ་འཇག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སུ་ཝེ་རྫར་ལན་ཌིའི་རྗེ་ནི་ཝར་ཚོགས་ཏེ། ཚོགས་དུས་དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་མོ་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ཏེ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཁ་གསལ་བྱུང་མེད།  དུས་ཆེན་ཉིན་མོར་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་དང་། བརྙན་འཕྲིན་ལེ་ཚན། གསོལ་སྟོན་སོགས་སྤྱི་འགྲོས་ལྟར་གནང་སྲོལ་ཡོད།