2012/05/16

བྷོབ་མར་ལེས། Bob Marley

Image result for bobmarley

སྦྲང་ཆར་སིལ་མ་འདི་ལ་དགའ་གསུང་གིན། །
མགོ་བོ་ཆར་གདུག་འོག་ཏུ་འབྲལ་མེད་རེད། །
ཁྲི་གདུག་ཉི་མའི་འོད་ལ་དུང་གསུང་གིན། །
ལྗོན་པའི་བསིལ་གྲིབ་འཚོལ་བར་བྲེལ་བ་རེད། །
རེག་འཇམ་བསིལ་རླུང་གཡོ་བར་སྤྲོ་གསུང་གིན། །
ཁང་པའི་སྒེའུ་ཁུང་རྒྱག་པར་རྒྱུན་ལྡན་རེད། །
དེས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ནམ་ཞིག་དགའ་གསུང་སྐབས། །
ཁོ་བོ་འཇིགས་སྐྲག་ཞིག་གིས་འདར་བར་བགྱིད། །
བྷོབ་མར་ལེས་ནས།
 Bob Marley:
"You say you love rain.
But you use an umbrella to walk under it. 
You say you love sun.
But you seek shelter when it is shining.
You say you love wind.
But when it comes, you close your windows. 
So that's why I'm scared when you say you love me."

ཁྱེར་སོང་།

༡། ཡ་ཀི་རི་རྩེས་སྤྲིན་ནག་གི་དོམ་ར་ཞིག་མནབ་ཀྱིན།
མ་ཀའི་ལུང་གཤོང་ན་དཔྱིད་རླུང་དྲག་ཏུ་འབུད་དུས།
རྡོ་གསེབ་ན་ཟུག་པའི་ལྕང་མ་ཞིག་ཤེད་ཀྱིས་འཐེན་སོང་།
ལྕང་མ་ལ་འཐམ་ནས་ཡོད་པའི་ངའི་སེམས་པ་ཕྲ་མོ།
ཁུག་རྣ་དང་དུད་སྤྲིན་འདྲེས་པའི་རྒྱང་རིང་གི་གནམམཐའ་ཞིག་ལ་ཁྱེར་སོང་།
ད་ཚོད་གང་ཞིག་ལ་བཀྱགས་སོང་བ་ཡིན་ནམ།
ངས་ཀྱང་ཤེས་མ་སོང་་་་་་་་་་་་།

གནམ་ཐང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་བབས་ཡོད་དམ།
བསིལ་ལྷམ་ཆུང་ཞིག་ལ་འཁྲེན་ཡོད་དམ།
ལྕང་མ་རྫོབ་རྫོབ་གསེབ་ན་ཟག་སོང་ངམ།
དམར་མདོག་རི་བོའི་མཁའ་ནས་ལྡིང་སོང་ངམ།
རྫ་ཆུ་བསིལ་མའི་ལྷན་དུ་བཞུར་སོང་ངམ།
ངས་ཀྱང་དཔོག་མ་སོང་་་་་་།