2016/07/01

གྲོགས་པོ།

ལོ་ཤས་སྔོན་ངས་གྲོགས་པོར་བརྩི་བའི་མི་ཞིག་གི་ཟེར་ན། “ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་མའི་གྲོགས་པོ་ལ་དེང་སང་ཁྱེད་རང་མཁོ་དགོས་མེད་པས་ནམ་ཡང་འབྲེལ་འདྲིས་མ་བྱས་ན་བཟང་” ཟེར་བཤད་བྱུང་ལ་ངས་ཀྱང་བདེན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་སྟེ། ལོ་གསུམ་རིང་ཁ་པར་མ་བཏང་ལ་སྐད་ཆ་ཡང་མ་དྲིས། 

རྟ་མཆོག་དང་། མཛངས་མ། མཆོད་རྟེན།

སྤྲིན་ནག་ནི་སྲིད་པའི་ཁ་རླངས་པ། །
བྱ་ཚོགས་རྣམས་མཁའ་ཡི་འཕུར་གྲུ། །
རྟ་མཆོག་དག་ས་ཡི་གླག་རྒོད། །
ལྗོངས་བཀོད་འདི་ཡིད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས། །

འདི་ནི་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་གམ། ། 
ཡང་ན་མཁའ་ཡི་འཇའ་ཞིག ། 
གཞན་དུ་དབྱངས་ཅན་རོལ་མོའམ། ། 
ཡང་ན་དྲི་ཟའི་གླིང་བུ་ཞིག །

ཕྱག་སྐོར་བ་རྣམས་ཁྱིམ་དུ་ལོག །
བྱེའུའི་ཚོགས་དག་མལ་དུ་སོང་། །
མཚམས་སྤྲིན་ཁ་དོག་རིམ་བཞིན་ཡལ། །
མཆོད་རྟེན་ངེད་གཉིས་ཤུལ་དུ་ལུས། །