2017/05/15

གཟའ་མཇུག་ལ་སྤྲོ་སྣང་འཚོལ།

ཁ་ཁུ་སིམ་པའི་ཁང་པ་འདི།།
ང་དང་རྩངས་པར་འཕྲོད་ཤོས་ཡིན།།
ཁང་པ་རྙིང་ན་འབུ་སྲིན་མོད།།
རྩངས་པའི་འཚོ་བ་སྐྱིད་པ་འདྲ།།
ཟང་ཟིང་འཇཌ་ན་གནས་སོས་བདེ།།
ང་ཡང་འདི་ལ་སྤྲོ་བཞིན་ཡོད།།
བསྐལ་པ་སྟོང་གི་ཁུར་པོ་ཞིག།

འདི་ནས་ཁུར་ན་མི་ངལ་ལམ།།
དེ་རིང་སྐྱིད་ན་བདེ་སྐྱིད་རེད།།
སང་ཉིན་ཐག་གཅོད་སང་ཉིན་བྱ།།
དོ་དགོང་ཤི་ཡང་འགྱོད་པ་མེད།།
གླང་རི་ཐང་པའི་མན་ངག་ཡིན།།
མི་ལ་རས་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཡིན།།
ཧ་ཧ།

ནག་ཆུ་འབྲོག་པའི་ཁ་བཤད།

ད་ཡིན་ན། <མཐའ་ཐུར་ལ་འགྲོ་རྟགས>
ཀརྨ་པས་སོ་ཆང་ས་བརྒྱབ་གདའ།།
བླ་གྲྭ་དེ་ཚོས་རྒྱ་མོ་ཁྲིད་གདའ།།
རྨོ་མོ་དེ་ཚོས་བསྡུས་གྲྭ་རྩོད་གདའ།།
སྤོ་པོ་དེ་ཚོས་པ་ར་རྩེ་གདའ།།
ཕ་རྒན་དེ་ཚོས་གསེར་སྐུ་བཙོང་གདའ།།
མ་རྒན་དེ་ཚོས་བྱི་ཕོ་བཙལ་གདའ།།
ཕོ་གསར་དེ་ཚོས་དུ་ནག་འཐེན་གདའ།།
མོ་གསར་དེ་ཚོ་ཨེ་ཛི་ན་གདའ།།
ཨ་ཉོག་དེ་ཚོར་རྒྱ་སྐད་ལོབས་གདའ།།

སེམས་ཀྱི་སྨུག་པ།

ཚ་བས་རྙིད་པའི་ལྗོན་ཤིང་ལ།།
བྱ་ཚོགས་འཁོར་བ་ཇེ་ཉུང་ཉུང་།།
ན་བུན་སྲབ་མོའི་དུད་དྲེག་གིས།།
ནམ་མཁའ་བཞིན་རས་ཇེ་མོག་མོག།


གཞུང་ལམ་སྨུག་པོའི་སྒལ་གཞུང་ལ།།
འཁོར་རིགས་འདྲ་མིན་ཇེ་མང་མང་།།
ཁྲོམ་སའི་ཚོང་ཁང་བཞེངས་ཡག་ནང་།།
ཅ་དངོས་རིན་གོང་ཇེ་མཐོ་མཐོ།།

ལྷོ་གཞིས་བོད་མིའི་ཁ་གྲངས་ནི།།
ལོ་རེ་སོང་བཞིན་ཇེ་ཉུང་ཉུང་།།
གཞི་ལས་ཁང་གི་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང།།
སྐུ་ངོའི་ཆེ་ཉམས་ཇེ་བརྗིད་བརྗིད།།

གྲོང་སྤྱིའི་སློབ་གྲྭ་རེ་རེ་ན།།
ཀ་ཁའི་འདོན་དབྱངས་ཇེ་འཇག་འཇག།
ཨ་མའི་པང་གི་བོད་ཕྲུག་རྣམས།།
དབྱིན་ཇིའི་སྒྲ་གདངས་ཇེ་གསལ་གསལ།།

གྲོང་མདོའི་བསིལ་ཡིབས་རེ་རེའི་འོག།།
པ་རའི་ཤོ་སྐད་གསལ་ལྷང་ལྷང་།།
དགོན་མཐའི་མཆོད་རྟེན་སྐོར་ལམ་ན།།
རྒན་གཞོན་དར་གསུམ་འཛོམས་རུག་རུག།

དགོང་ཀའི་ཟིན་ཐོ།

ཉ་དྲི་འཐུལ་བའི་བླ་མཚོའི་འགྲམ་ནས་ངས་ནི་ད་ལྟ་ཅི་ཞིག་སྒུག།
སྦག་སྦག་ནག་པོ་རླུང་ལ་བསྐྱོན་ནས་ང་རང་གང་ཤེད་འཕུར་སྙིང་འདོད།།
གསེར་ཐག་དཔྱངས་བའི་ཨ་ཅག་ཆ་གཅིག་ཕྱི་མིག་དང་བཅས་ལམ་དུ་ཐལ།།
ཉི་འོད་འཁྱིལ་བའི་བར་སྣང་ཁམས་འདིར་ད་སྐབས་བྱ་ཚོགས་འཕུར་གཟོད་མེད།།
མཚོ་མཐའི་ངང་པ་ཆ་ཟུང་འགའ་རེས་གཤོག་པ་ལྷེབ་ཀྱིན་ཉ་ལ་འཇབ།།
བྱིས་པ་གཉིས་ཤིག་ཆུ་ལ་རྩེད་ཀྱིན་ག་ཞ་ཀུ་ཅོས་མཚོ་བྱ་འདེད།།
དགེ་འདུན་འགའ་རེེས་ཉ་གཟན་གཏོར་བཞིན་གནམ་གྱི་ཉི་མར་ཐེངས་འགའ་བལྟས།།
བུ་ཆུང་ནད་པར་སྨན་ཡོན་སློང་བའི་མོན་གྷོའི་ཨ་ཅག་རྒྱགས་པ་དེས།།
མི་ལོ་ལྔ་དྲུག་གོང་ནས་བསླངས་ཏེ་ད་རུང་སློང་ཐག་མ་ཆོད་ཟིག།
མཐོང་མྱོང་མེད་པའི་མི་རེ་ཐུག་ན་གཏམ་རྒྱུད་གསར་པ་རེ་རེ་གདའ།།
དམག་མི་རྙིང་པའི་སྐད་ཆ་དྲན་བཞིན་ཞེ་སེམས་གཏིང་ནས་སྨྲེང་ཞིང་སྐྱོ།།
གཞིས་གྲོང་གསུམ་པའི་ཕོ་རྒོད་ཅིག་ལ་མནའ་མ་བཞི་དང་ཕྲུ་གུ་བརྒྱད།།
མ་བུ་སྔོན་མ་ཕྱི་ལ་གཏོང་གིན་བག་མ་གསར་པ་རིམ་གྱིས་ལེན།།
ད་ཚོད་མནའ་མ་རྗེས་མ་དེའང་བརྗེ་བའི་དུས་ལ་བབ་པར་གྲགས།།
འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་ཀྱང་ཐོལ་གྱིས་བརྡོལ།།
བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་མཁོ་ཆས་ཙམ་དུ་ད་གཟོད་རྟོགས།།

ཨོ་ཤོའི་སྤྱན་ནང་གི་ཚད་མ་རིག་པ།

གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ནི་སྨད་འཚོང་མ་དང་འདྲ་སྟེ། སུ་དང་ཡང་འགྲོགས་སྲིད། དེས་ན་སུ་ཞིག་རྩོད་པ་ལས་རྒྱལ་ཚེ། དེས་ཁོ་པར་བདེན་པ་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ། དེས་ཁོ་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་བྱང་བ་ཙམ་ར་སྤྲོད་བྱེད། དེ་ཙམ་ཡིན། གཅིག་བྱེད་ན་ཁོ་པར་བདེན་པ་ནམ་ཡང་མེད་པ་ཡང་སྲིད། དེ་བཞིན་དུ་སུ་ཞིག་རྩོད་པའམ་གཏན་ཚིགས་ལས་ཕམ་ཚེ། དེས་ཁོ་པར་བདེན་པ་མེད་པར་མི་འགྲུབ། དེ་ནི་ཁོ་པར་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཞན་པ་ཙམ་ཡིན་སྲིད། དེས་ན་གཏན་ཚིགས་རིག་པས་བདེན་པ་དང་མི་བདེན་པ་ཟེར་བ་གང་ཡང་སྒྲུབ་མི་ནུས། འདི་དག་ནི་རྩེད་མོ་ཙམ་ཡིན།

ཁྱུང་ཨོ་རིག་གིས་བསྒྱུར་ཞིང་མཁན་བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་གིས་ཞུ་ཆེན་བགྱིས་པའོ། 


{མ་རྩོམ}
Logic is a whore! ― logic can go with anybody. So whenever someone wins in an argument it does not prove that he has the truth. It only proves that he is more clever in logical gymnastics, that's all; he may not have the truth at all. When someone is defeated in logic, argumentation, it does not prove that he does not have the truth; it may be simply that he is not logically skillful. So there is no truth, no untruth; it is only a game.

(From Osho Online Library: Be Still and Know, 3 chapter no question and answer)
(དྲྭ་ཐོག་ཨོ་ཤོའི་དཔེ་མཛོད། དྲྭ་ཐག) 

ཨ་མའི་དུས་ཆེན།

ཨ་མའི་དུས་ཆེན་ལ་འཇིན་རྟེན་གྱི་ཨ་མ་ཡོངས་རྫོགས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་ཤོག

དམ་པའི་གསུང་རབ་ལས་ཨ་མ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཚུལ་འཆད་སྐབས། "ཟས་ཀྱི་ཕུད་སྦྱིན། གོས་ཀྱི་རྩེ་གཡོག དྲི་ངན་ལག་པས་འབྱིད།" པ་སོགས་བརྗོད་འདུག་པ་ལྟར་ལོས་ཡིན་མོད། དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཨ་མས་བུ་ཕྲུག་པ་བཅངས་བའི་ལྷག་བསམ་དེ་ཡིན།
དེའི་དབང་གིས་དེང་སང་ཆེད་མཁས་པ་ལ་ལས་ཕ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་རང་གི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཕུལ་བྱུང་རྐྱང་ཡིན་པར་བསམ་གྱིན་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ཟེར། རེད། དོན་དངོས་ལ་གཞིགས་ན་ཆེད་མཁས་པ་ཚོས་གསུངས་པ་བཞིན་བུ་ཕྲུག་ཡོད་ཚད་ཕ་མས་ཆ་བཞག་པ་བཞིན་ཕུལ་རྐྱང་ག་ལ་ཡིན་ཏེ། ཐ་ན་བུ་ཕྲུ་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་མི་ངན་དང་ནུས་མེད་ཇི་སྙེད་ཡོད་ཨང་།
འོན་ཏེ་ལྷད་མེད་རྣམ་དག་གི་བརྩེ་བ་ཞིག་དགོས་ན་བརྩེ་བ་འཇོག་ཡུལ་དེ་མ་མཐའ་ཡང་རང་ངོས་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པས་གལ་ཏེ་རང་གི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་ཐ་ཆད་རྐྱང་མཐོང་གི་ཡོད་ན་བརྩེ་བ་འཇོག་ཐབས་གཏན་ནས་མེད། དེ་སྟབས་ཀྱིས་ཨ་མས་རང་གི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་ཕུལ་བྱུང་དུ་མཐོང་གིན་ཡོད་ལ་དེ་ནི་ལྷད་མེད་རྣམ་དག་གི་བརྩེ་བ་འཇོག་པའི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ན་དེ་ཡིན།