2012/05/16

བྷོབ་མར་ལེས། Bob Marley

Image result for bobmarley

སྦྲང་ཆར་སིལ་མ་འདི་ལ་དགའ་གསུང་གིན། །
མགོ་བོ་ཆར་གདུག་འོག་ཏུ་འབྲལ་མེད་རེད། །
ཁྲི་གདུག་ཉི་མའི་འོད་ལ་དུང་གསུང་གིན། །
ལྗོན་པའི་བསིལ་གྲིབ་འཚོལ་བར་བྲེལ་བ་རེད། །
རེག་འཇམ་བསིལ་རླུང་གཡོ་བར་སྤྲོ་གསུང་གིན། །
ཁང་པའི་སྒེའུ་ཁུང་རྒྱག་པར་རྒྱུན་ལྡན་རེད། །
དེས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ནམ་ཞིག་དགའ་གསུང་སྐབས། །
ཁོ་བོ་འཇིགས་སྐྲག་ཞིག་གིས་འདར་བར་བགྱིད། །
བྷོབ་མར་ལེས་ནས།
 Bob Marley:
"You say you love rain.
But you use an umbrella to walk under it. 
You say you love sun.
But you seek shelter when it is shining.
You say you love wind.
But when it comes, you close your windows. 
So that's why I'm scared when you say you love me."

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...