2016/07/25

ནུ་བོ་ཐ་ཆུང་།


kunsang
ནུ་བོ་ཐ་ཆུང།
ཁྱོད་རང་ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་འོངས་པའི་དུས་ཚོད་གསལ་པོ་མི་དྲན། ཨ་མས་གསུངས་ན་ཁྱོད་རང་རྒས་བུ་མགོ་འགྱ་རེད་ཟེར། (མགོ་ཆེ་བའི་དོན)
གང་ལྟར་ཨ་འཕེལ་ཁྱེད་གཉིས་སྤུན་མཆེདགཞན་ལས་ལུས་སྟོབས་ཆེ་བས། བཙའ་སྐབས་ཨ་མ་ལ་དཀའ་ཚེགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་ཨ་འཕེལ་སྐྱེ་སྐབས་ཨ་ཕ་ཡང་མེད་ལ་ཨ་མ་བང་ཁྲག་བཞུར་ཚད་མང་དྲགས་རྐྱེན་ཏོག་ཙམ་མིན་ན་མེད་པ་ཆགས་གྲབས་ཡིན། དཀོན་ཅོག་མཁྱེན།