2011/04/23

དེ་རིང་།

གོམས་ན་སླ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །
དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
ནན་གྱིས་ཉན་ན་མི་གོ་བའི། །
སྐད་དེ་གང་དུ་ཡོད་མ་ཡིན། །
བསྟེན་ན་འགོ་བར་མི་བྱེད་པའི། །
ལྷ་ཞིག་ཡེ་ནས་ཡོད་མ་ཡིན།།
འདྲིས་ན་བྱམས་པར་མི་འགྱུར་བའི། །
མི་ཞིག་སྲིད་འདིར་མཆིས་མ་ཡིན། །
ཤིན་ཏུ་མི་སྙན་ཚིག་དག་གིས། །
རྣམ་པ་དུ་མས་སྤྱོས་གྱུར་ཀྱང་། །
རྡོ་ལ་བརྡབ་པའི་ཐལ་མོ་བཞིན། །
ང་ཡ་བག་ཚ་བྲག་སོང་ངོ་། །