2011/10/11

འདི་ནི་སྨན་ཞིག་རེད།

ལེ་དབར་འབུམ་གྱིས་ཆོད་པའི་ཕ་རོལ་ནས། །
ཆེམ་ཆེམ་འོད་མདངས་མཚེར་བའི་སྐར་ཆེན་ལགས། །
ཧམ་པའི་ལག་རིང་བསྙབས་པར་མ་ཕོད་ཀྱང་། །
འགོག་མེད་མིག་ཟུར་ཤོར་སོང་དགོངས་ཡང་གནོངས། །

དཀར་དམར་མཛེས་པའི་རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་གི། །
ཡུ་བ་དུག་གི་ཚེར་མས་དཀྲིས་གྱུར་ཏེ། །
ལག་ཟུང་གྱ་ཚོམ་རེག་པའི་ནག་ཉེས་སུ། །
སྙིང་ལ་ན་ཟུག་བྱིན་ཡང་བློ་འགྱོད་ཅི། །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག