2011/11/28

དེ་རིང་།

ད་ལྟ་ངས་མངར་ཇ་དང་ཧེམ་བག་ཟ་བཞིན་ཡོད། ཚན་རིག་ནས་བཤད་ན་ཧེམ་བག་གིས་གཟུགས་ཁམས་ལ་ཧ་ཅང་གནོད་ཚབས་ཆེ་རབས་ཟེར་ཡང་ལེ་ལོ་ཅན་བདག་ལྟ་བུ་དག་ལ་སྟབས་བདེ་བའི་ཟ་མ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན་ངས་ཡང་སེ་ཟ་གི་ཡོད། ད་རུང་གསེར་མདོག་གི་ཉི་འོད་སེར་པོས་སྒེའུ་ཁུང་རྡུང་གིན་འདུག ངོ་མ་ཉི་འོད་ནི་ཅི་འདྲའི་མཛེས་ཤིང་སྡུག གལ་ཏེ་ཉི་འོད་མེད་ན་འཇིག་རྟེན་འདི་རིལ་པོ་མུན་ཁུང་གི་འཁྱམས་ཀླུང་སྡོག་པོ་ཞིག་ཡིན་ཁོ་ཐག གླེན་གཏམ་འདྲ་ཞིག་ཨེ་རེད། གཅིག་དེ་དགུན་གྱི་ནམ་ཟླར་ཉི་མ་མཁོ་ཆེ་སོང་བ་ཡང་ལོས་ཡིན་ཨ། 
འོ་རེད། ངའི་གྲོགས་པོ་ལྡི་ལི་ནས་སློབ་གྲྭའི་ཉེར་མཁོ་འགའ་ཞིག་བསྣམས་ཏེ་ད་ནང་ནམ་ལངས་མ་ཐག་ཐོན་སོང་། ཁོང་གི་ཁང་པའི་ལྡེ་མིག་ངའི་སར་ཡོད་སྟབས་ངའི་སྡོད་ཤག་ཏུ་འཛུལ། སྐབས་དེར་ཏག་ཏག་ང་ཁྲུས་ཁང་དུ་ངོ་འཁྲུད་ཀྱིན་ཡོད། ཁོང་གིས་དྲི་བ་ཞིག་དྲིས་བྱུང་བ་ནི་"ཁྱོད་ད་རུང་ཉལ་མེད་དམ་ཟེར།" ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧ། ངས་"མིན། ང་ལངས་བ་ཡིན"ཞེས་ལན་བཏབས་ཀྱང་ལན་དེ་ཁ་ནས་འདོན་བདེ་མོ་ཁྱོན་ནས་མ་རེད། །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...