2011/04/23

དེ་རིང་།

གོམས་ན་སླ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །
དངོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
ནན་གྱིས་ཉན་ན་མི་གོ་བའི། །
སྐད་དེ་གང་དུ་ཡོད་མ་ཡིན། །
བསྟེན་ན་འགོ་བར་མི་བྱེད་པའི། །
ལྷ་ཞིག་ཡེ་ནས་ཡོད་མ་ཡིན།།
འདྲིས་ན་བྱམས་པར་མི་འགྱུར་བའི། །
མི་ཞིག་སྲིད་འདིར་མཆིས་མ་ཡིན། །
ཤིན་ཏུ་མི་སྙན་ཚིག་དག་གིས། །
རྣམ་པ་དུ་མས་སྤྱོས་གྱུར་ཀྱང་། །
རྡོ་ལ་བརྡབ་པའི་ཐལ་མོ་བཞིན། །
ང་ཡ་བག་ཚ་བྲག་སོང་ངོ་། །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...