2012/02/26

ལོ་གསར།

མི་ཡུལ་ས་མཐར་འཁྱར་ནས། །
མི་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཟད་སོང་། །
མི་སེམས་སྤྲོ་བའི་ལོ་གསར། །
མི་རྐྱང་ང་ལ་མ་བྱུང་། །

མི་བཀྲེན་མ་བྱན་ཞིག་གིས། །
མི་འཕྲོད་ཁམ་ཟས་བླུགས་པའི། །
མི་ཞིམ་དགུ་ཐུག་ཞིག་གིས། །
མི་འདོད་ཞེ་མེར་བསླངས་སོང་། །

མི་མེད་བྱང་ཐང་འདྲ་བའི། །
མི་ཡུལ་ཁང་སྟོང་ཞིག་ཏུ། །
མི་རྐྱང་ལོ་གསར་གཏོང་བ། །
མི་སེམས་སྐྱོ་རོགས་མིན་ནམ། །

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག