2012/03/03

སེང་གེ the lion

Image result for བློ་བཟང་སེང་གེ

སྨྲ་བའི་ལྗག་ལ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་དང་གཅིག །
རྣམ་དཔྱོད་བློ་ཡི་ཁོ་ལག་རྫོགས་དང་གཉིས། །
ཆབ་སྲིད་རིག་པའི་མཆོང་རྩལ་རྒོད་དང་གསུམ། །
སེང་གེ་ཁྱོད་ཉིད་དོན་གྱི་སེང་གེ་ཡིན། །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...