2016/04/19

སོག་པོའི་འབྲོག་པ།

འབྲོག་པ་ཡོད་ཚད་འབྲི་གཡག་གི །
འབྲོག་པར་མ་བསམས་བོད་རྒན་ལགས། །
ཤ་བས་ཕྱུག་པའི་སོག་འབྲོག་འདི། །
འབྲོག་པ་མིན་ན་ཅིག་ཞིག་རེད། །

རྟ་མཆོག་གྱེན་དུ་འཕུར་བའི་སྟེང། །
གླག་རྒོད་སྦར་གྱིས་འཛིན་ཐུབ་པའི། །
སོག་པོའི་ཕོ་རྒོད་འདི་འདྲ་བ། །
ས་ཕྱོགས་གཞན་དུ་ཨེ་ཡོད་ན། །


དེང་གི་ལས་རྙོག་གཞར་མེད་ཅིང། །
སློབ་གྲྭའི་དཀའ་ཁག་ཡེ་མེད་པ། །
ཤ་བའི་སྦོ་ལ་བསྔས་འདུག་པའི། །
སོག་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཨེ་སྐྱིད་ན། །

ཆར་སྤྲིན་སྨུག་ནག་ཁྲོས་པའི་འོག །
གཙང་ཆུ་ཆལ་ཆིལ་འཁྱིལ་ས་ན། །
ཤེའུ་ཕྲུག་པང་བའི་སོག་ཕྲུག་མ། །
ཀླུ་མོ་ཞིག་དང་ཨེ་འདྲ་ན། །

ཁ་བ་དགུན་གྱི་ནམ་དུས་སུ། །
ཤ་བ་སླས་རར་སྐོར་ནུས་ཞིང་། །
རི་སྤྱང་སྒོ་ཁྱིར་གསོས་འདུག་པའི། །
སོག་པོའི་འབྲོག་པ་ཨེ་མཚར་ན། །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག