2020/04/03

ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་གྱི་ལྕམ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཕོག་པ།


13 March 2020 ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་ལྷན་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ནང་ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་ཇ་སི་ཏྲིན་ཏྲུ་དེའུ་ (Justin Trudeau) ཡི་ལྕམ་སྐུ་སོ་ཧྥས་གྷི་རེ་གྷཽར་ལགས་(Sophie Grégoire Trudeau) རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་དགོང་མོ་ཨིན་ཡུལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་རྗེས། ཚ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པའི་ཆམ་རིམས་ཤིག་ཕོག་པའི་རྣམ་པ་སྐབས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་འབྲས་སུ་ཁོང་མོ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འགོས་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད།
རྗེས་སོར་ཁོ་མོ་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར་ཟུར་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་དང་ད་ལྟའི་ནད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འབྲིང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གི་གསལ་བརྡ་ལྟར་ན་ད་ཆ་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་ཟུར་བཀག་ཉིན་ 14 གནང་འཆར་ཡོད་ཀྱང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་འགན་ཆད་ལུས་མེད་པར་བསྒྲུབ་འཆར་དང་སང་ཉིན་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་གསུང་བཤད་ཀྱང་སྤེལ་འཆར་ཡོད་པ་རེད།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...