2020/04/13

ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཀྱིས་བལ་པོ་བཅུ་བཞི་འདས་གྲོངས།

Published: April 13, 2020 9:10 am –– (ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ནས་བསྒྱུར།)
HIMALAYAN NEWS SERVICE (ཧི་མ་ལ་ཡའི་གསར་འགྱུར་ཞབས་ཞུ།)
ཀ་ཐ་མན་ཌུ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བལ་པོའམ་ནེ་པལ་རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་མི་རིགས་བཅུ་བཞི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་རྐྱེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་ཚུལ་གཏན་སྡོད་མིན་པའི་ནེ་པལ་ཚོགས་པ་ (Non-Resident Nepal Association) ནས་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བཤད་ཡོད།
འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ཀུ་མར་་པཏྣ་ལེད་ (NRNA President Kumar Panta-led Health Committee) ཀྱིས་གསལ་བཤད་བྱས་པའི་ཆ་འཕྲིན་ལྟར་ན། 
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བལ་པོའམ་ནེ་པལ་ཡུལ་མི་དབྱིན་ཡུལ་ནས་ནས་མི་ 8 དང་། ཨ་རི་ནས་ 5 ཨ་རབ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ 1 བཅས་བསྔོམས་པས་མི་ 14 འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། 
དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་ནེ་པལ་ཡུལ་མི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཕོག་མཁན་ཡང་གང་མང་ (662) ཞིག་ཡོད་པ་སྟེ། ཨ་རི་ (USA) ལ་སྔོད་མཁན་ 500 དང་། དབྱིན་ཡུལ་ (England) དུ་ 100 སུ་པན་ (Spain) ལ་ 18 ཨ་རབ་མཉམ་འབྲེལ་ (UAE) ལ་ 10 འཇར་མི་ནས་ (Germany) ལ་ 4 ཕོར་ཏུ་གལ་ (Portugal) ལ་ 8 ཨོ་སུ་ཏྲོ་ལི་ཡར་ (Australia) 9 སཽ་དི་ཨ་རབ་བྷི་ཡ་ (Saudi Arabia) ལ 4 ཀུ་ཝཻ་ཏི་ (Kuwait) ལ་ 5 དེ་བཞིན་འཇར་པན་ (Japan) དང་མ་ལས་ཤི་ཡ་ (Malaysia) མ་ཡན་མར་ Myanmar) ཧོང་ཀོང་ (Hong Kong) རྣམས་པ་རེ་རེ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་ (662) ན་ཡོད་པ་རེད།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...