2011/03/08

ཉེན་ཁ་ཞིག

འུག་པ་དགོད་པའི་ཧ་སྒྲ་མ་ཡིན་ཞིང་། །
ལྟས་ངན་འདྲེ་མོས་འབོད་སྐད་མ་ཡིན་པར། །
བསམ་ངན་གདུག་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཐེང་གཅིག་གིས། །
སྤྲོ་དགའི་མེ་ཏོག་སད་ཀྱིས་ཧད་དེ་ཁྱེར། །
མི་ཚེའི་ཆེ་ཐང་བསད་པའི་རིན་ཆེན་ཞིག །
ཁ་ལྕེ་མཚམས་ནས་འདྲེ་ཡིས་ཁྱེར་བ་འདི། །
བསམ་པ་གནག་པའི་མི་ཞིག་མ་ཡིན་ན། །
དངོས་མེད་འབྱུང་པོས་བྱས་སོང་ཟེར་ས་ཅི། །
ཁ་བྱང་གསལ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་དངོས་མ་ཞིག །
ཁ་ལག་བར་བར་རླུང་ལ་གྱུར་སོང་ཞེས། །
ཧམ་བཤད་འདི་དག་བདུད་འདྲེས་བྱིན་ནམ་ཅི། །
ཧ་ལམ་རྣ་བར་ཐོས་ལ་ཡིན་མ་ཆེས། །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག