2011/03/10

ལས་ཀ

༄། ལས་ཀ
བྱས་ན་མི་འགྲིག་རྙོག་སྒྲ་ཡོངས་ཀྱི་གཞི།
མ་བྱས་མི་ཆོག་ལྟོ་གོས་གཉིས་ལ་ཐུག
མ་ཐོབ་ཤོར་ན་འཚོ་བའི་མུ་གེར་འགྱུར།
ཐོབ་ནས་གཤིབ་དུས་ལུས་སེམས་བསྲེག་པར་བྱེད།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...