2011/04/24

གསོལ་འདེབས།

དཀོན་མཆོག་ལགས་གང་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད།
ང་ཚོ་ཁྱེད་ཀྱི་སྒོ་འགྲམ་ན་ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱིས་སྒོ་མི་འབྱེད་དོན་གང་ཡིན།
བོད་མིའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་རོགས་གྱིས། སྐུ་མཁྱེན།
ང་ཚོ་ལ་འདུག་གནས་མེད།
ང་ཚོ་ལ་རང་དབང་མེད།
ང་ཚོ་ལ་གང་མེད།
ཐ་ན་ཁྱེད་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མཆོད་པ་ཡང་མེད།
ད་དུང་མི་གསན་དོན་གང་རེད།
ངའི་རོགས་པ་ཚོ་ངུས་སོང་།
ངུས་པའི་མཆི་མ་ཁྲག་ཏུ་བབས་སོང་།
ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་རོགས་གནོངས།
ད་དུང་སྒོ་མི་འབྱེད་དོན་གང་རེད།
ངའི་རོགས་པ་ཚོས་འཆི་བ་སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་།
སྒོ་འགྲམ་འདི་ནས་ཕྱིར་ལ་མི་འགྲོ་ཟེར།
ལག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས།
མིག་མཆི་མང་གང་སྟེ།
ངག་མགྲིན་བརྣངས་ཏེ་འདུག
དཀོན་མཆོག་ལགས།
གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ནང་དུ་བཞུགས་མེད་ན།
ང་ཚོར་བརྡ་ཞིག་མ་བསྐྱལ་བར་འདི་ལྟར་ཁུ་སིམ་མེར་ཕེབས་ནུས་སམ།
གང་ལྟར་ང་ཚོས་མ་ཤི་བར་དུ་ཁྱེད་བསྒུགས་ནས་འདུག
ད་དུང་སྐྱེ་བ་རྗེམ་མར་བསྒུག
བསྒུག བསྒུགས་ནས་འདུག

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...