2011/10/23

སྐད་རིགས་༼ཀ་རོ་༽གསར་རྙེད།

རྒྱང་རིང་མཐའ་མཚམས་ནས་རི་བྲག་པའི་སྐད་རིགས་ཀ་རོ་ཟེར་བ་ཞིག་གསར་དུ་རྙེད་དེ་ཡུལ་སྐད་དེ་ཉིད་ནག་ཁུང་གི་གྲངས་སུ་བཞག་པ། ཕར་ཆེར་ཡིག་གེ་མེད་རྐྱེན་སྦྱོང་དཀའ་སྟབས་མིང་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་འདྲ།

བརྙན་ཕབ་ལ་གཟིགས། 

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་རི་སུལ་ནས་རི་བྲག་པའི་སྐད་རིགས་ཀ་རོ་ཟེར་བ་ཞིག་གསར་དུ་རྙེད་རྗེས་དེ་ནི་སྦྱང་དཀའ་བའི་སྐད་རིགས་ནག་ཁུང་རང་རྐྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སྐད་རིགས་ཁྱད་མཁས་དག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཏེ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། ། ཀ་རོའི་ཡུལ་སྐད་ནི་བོད་དང་བྷར་མའི་སྐད་གཉིས་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་ཀྱང་སྐད་རིགས་རང་རྐྱ་བ་ཞིག་སྟེ། བོད་དང་བྷར་མའི་སྐད་རིགས་ 400 ཙམ་གྱི་ནང་གི་ 150 ཙམ་དེང་སང་རྒྱ་མཐའ་མཚམས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་སུལ་ནས་ཤབ་ཤུབ་ཏུ་སྨྲ་བཞིན་པ་དག་ལས་ཐ་དད་ཡིན་པ་སྐད་རིགས་ཁྱད་མཁས་པདག་གིས་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཚུལ་གསུངས་ཡོད། །
སྐད་རིགས་ཁྱད་མཁས་པས་ས་ཁུལ་དེ་ཤེད་ཀྱི་རྫོང་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཨ་ཀ་དང་མི་ཇི་ཟེར་བའི་སྐད་རིགས་ཐེབས་ཆག་གཉིས་ཀྱི་གདངས་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཀ་རོ་ནི་སྐད་རིགས་གསུམ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། ད་རུང་ཀ་རོ་"ནི་གཏན་འབེབས་མ་བྱུང་བ་དང་། ཟིན་ཐོར་མ་འཁོད་པ། ཐ་ན་ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད་པའི་སྐད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་ག་རེ་གྷོ་རེས་་ཨན་ཌར་སོན་གྱིས་གསུངས་ཡོད།
ད་བར་ཡུལ་སྐད་འདི་འཚོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ཡིད་ཕངས་བ་ཞིག་ལ་ཀ་རོ་སྨྲ་མཁན་གྱི་མི་འབོར་ 800 ཙམ་ལས་མེད་ཅིང་དེ་དག་ཀྱང་ཕལ་མོ་ཆེ་ལོ་ན་ 20 བརྒལ་ཟིན་པ་དང་གཅིག སྐད་རིགས་འདིར་ཡི་གེ་མེད་པ་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་གཉིས་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཇིགས་ཉེན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚོ་གངས་ཅན་པའི་ཕ་སྐད་འདི་ཡང་ཀྲུང་གོ་ཚང་གིས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟོ་དགོས་བསམ་ནས་བསྒུགས་ཏེ་ཡོད་ན་རྒྱ་མིའི་རེ་སྒུག་དེ་ནམ་ཡང་ང་ཚོས་འགྲུབ་ཏུ་བཅུག་མི་རུང་། གངས་ཅན་པ་དག །

2 comments:

  1. བོད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཉིན་ཐོ་འབྲི་མཁན་རིག་འཛིན་ལགས་ལ་ཁམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་ལེགས་ཉེས་ཤན་འབྱེད་གང་ཡང་མེད་པར་སུ་ཞིག་གིས་བོད་ཡིག་ལ་འཆི་སྲོག་སྦྱིན་ཅིང་དྲྭ་ངོས་དང་ཉིན་ཐོར་བེད་སྤྱོད་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་གུས་པས་བཀུར་བཞིན་ཡོད། ང་རང་ཉིད་ལའང་ཉིན་ཐོའི་དྲྭ་ཚིག་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཡོད་པས་དུས་ཚོད་གང་ཁོམས་སྤྱན་རས་གཡོ་ཙམ་འོག་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་བསམ་ཚུལ་གསུངས་རོགས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
    http://khenpokarten.blogspot.com

    ReplyDelete

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག