2011/10/23

གྱེན་ལོག་པ་དམར་བསད།

༢༠༡༡། ༡༠། ༢༢།
ཊུར་ཀའི་གྱེན་ལོག་པ་ ༤༩ དམར་གསོད་བཏང་བ།
ཨི་རན་རྒྱལ་མཚམས་ཉེ་ས་ཞིག་ཏུ་ཊུར་ཀའི་དྲག་པོའི་དཔུང་སྡེ་དང་ཀུར་ཌེའི་(ཨི་རན་གྱི་མི་རིགས་)དྲག་པོའི་གྱེན་པ་གདོང་ཐུག་བྱུང་སྟེ་ཉིན་གཉིས་རིང་གཡུལ་བཀྱེས་དེ་ཉུར་མཐར་གྱེན་ལོག་པ་༤༩ བསད་ཡོད་ཚུལ་གཞུང་གི་དཔུང་སྡེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད། །གྱེན་ལོག་པ་དག་ཊུར་ཀེའི་མངའ་སྡེ་ཧག་ཀར་རིའི་ཀ་རྫེན་རྫོང་གི་ཁུལ་དུ་བསད་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་ཅག་གང་ཞིག་ཏུ་གནས་འཆའ་བཞིན་པ་ད་རུང་གསལ་རྟོགས་བྱུང་མེད།
ཨི་རགྑེའི་རྒྱལ་མཚམས་ཉེ་ས་ཞིག་ཏུ་ཉིན་གཅིག་རང་ལ་ཊུར་ཀའི་དམག་མི་ཉེར་བཞིའི་སྲོག་ཤོར་བ་འདི་ནི་༡༩༩༠ ཙམ་ནས་ཉིན་གཅིག་གི་དམག་མི་ཤི་གྲངས་མང་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་དེ་འཕྲལ་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཊུར་ཀེའི་དཔུང་སྡེས་གྱེན་ལོག་པར་ཕར་རྒོག་ཚ་ནན་བྱས་ཡོད་འདུག
ད་ཆ་ཐ་མའི་དྲག་སྤྱོད་དེ་ཀུ་ཀུར་རའི་གྲོང་བརྡལ་དུ་བྱུང་ཡོད་ལ་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱ་ལས་''ཉིན་གཉིས་རིང་འཇིགས་སྐུལ་པ་༤༩ རྩ་མེད་བཏང་ཡོད་ཅེས་དང་། དུ་རུང་མུ་མཐུད་དེ་བྱ་ཐབས་སྤེལ་གྱི་ཡིན་''ཞེས་བཤད་ཡོད་འདུག།" དཔུང་སྡེ་ ༢༢ སམ་དམག་མི་ ༡༠༠༠༠ ཐམ་པས་གྱེན་ལོག་པར་འགོག་རྒོལ་གྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཀྱིན་ཡོད་"ཅེས་ཨན་ཀ་རར་བཤད་ཡོད། །
སྤྱིར་གྱེན་ལོག་པ་དག་གིས་བོད་དང་འདྲ་བར་ཚད་མཐོའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་རྩོད་གི་ཡོད་ཀྱང་མི་འདྲ་ས་ནི་ཐབས་ལམ་ཞི་བ་དང་དྲག་པོ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཐུག་ཡོད། ཁོང་ཚོས་རང་སྲོང་བློས་བཏང་གིས་གཡུལ་བཀྱེས་ཏེ་རང་བཙན་ལེན་འདོད་པ་དང་། ང་ཚོས་བདེན་དོན་བཤད་དེ་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ལེན་འདོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཤ་ཁྲག་གི་འགྲོ་སྒོ་གང་མང་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་མཚུངས་ཤིང་བདེན་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་དཀའ་བ་ལ་དེ་བས་མཚུངས་ཡོད་པར་འདོད།
ད་བར་སྤྱི་ ༡༩༨༤ ལོ་ནས་བཟུང་འཁྲུག་འཛིང་གི་ཁྲོད་དུ་མི་ཁྲི་ཙམ་རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་ཡོད་འདུག
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་མོར་ཨི་རན་དང་ཊུར་ཀས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པ་དག་རྩ་གཏོར་གཏང་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད་འདུག ཀུར་ཌི་དྲག་སྤྱོད་པའི་དཀའ་རྙོག་ནི་ང་ཚོ་ཨི་རན་དང་ཊུར་ཀེའི་"ཐུན་མོང་གི་རེད་''ཅེས་ཨི་རན་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཨ་ལི་ཨག་བྷར་ས་ལེ་ཧིས་གསུངས་ཡོད་འདུག །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...