2011/11/09

ཨ་མ།

ཨ་མ་ལགས།
རི་བོ་དང་ཆུ་བོ་སྟོང་ཕྲག་བསྣོལ་བའི་ཕར་ནང་ནས། སྐྲ་ལོ་དང་སྐྱོ་སེམས་རླུང་བུས་བསྐྱོད་པའི་རི་སྒང་ནས། དྲན་སེམས་དང་དུང་སེམས་འབུམ་ཕྲག་འདྲེས་པའི་མདུད་མཚམས་ནས། གསོལ་འདེབས་དང་སྨོན་ལམ་ལྷ་ལ་བསྐུར་བའི་དབྱངས་རྟའི་ཁྲོད། བུ་རུལ་གྱི་བྱད་གཟུགས་གཟིགས་པར་རིངས་སམ་ཨ་མ་ལགས།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག