2011/11/17

སྒོ་ང་ཉོས་པ།

སྒོ་ང་ཉོས་པ།


བདག་མོས་རང་གི་ཁྱོ་བོར། "ཁྱེད་རང་ཁྲོམ་དུ་ཕེབས་ནས་ང་ལ་འོ་མ་སྒམ་གཅིག་ཉོ་རོགས།  གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོར་སྒོ་ང་ཡོད་ན་དྲུག་བསྣམས་ཕེབས་དང་།"ཞེས་མངགས། 
ཁྱོ་བོས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་འོ་མ་སྒམ་དྲུག་ཁྱེར་ནས་ནང་དུ་སླེབས། ཆུང་མས། ''ཨ་་་་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན། ག་རེ་བྱས་ནས་འོ་མ་སྒམ་དྲུག་ཉོས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།''ཞེས་དྲིས་པར། ཁྱོ་བོས། "ཁོང་ཚོ་ལ་སྒོ་ང་འདུག་གདའ་"ཞེས་ལན་བཏབ།།
                        

སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲི་འདོན།
དགོན་པའི་ལས་བྱེད་མ་འབྱོར་བའི་སྔོན་དེར། ཨ་མས་བུ་བསྟན་འཛིན་ལ།''ཞྭ་མོ་སེར་མོ་དྲེག་པ་ཅན་དེ་ངའི་ཡིན་ལོབ་ཨ། ཤུག་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་ངའི་ཡིན་ལོབ། ད་རུང་ལྟོས་གདའ།  ང་མེད་ཤུལ་རིང་དགོན་པ་བདེ་འཚམས་ཡིན་པེ་དྲིས་ཨ། ཨ་མའི།''ཞེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གདམས། ཅུང་མ་འགོར་བར་དགོན་པའི་ལས་སྣེ་བ་དག་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་ཆས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་འཕགས་པའི་མདུན་དེར་བཀྲམ་བཞིན་པའི་སྐབས་སྤྲུལ་སྐུས་རང་འགུལ་གྱིས། '''ཨ་མས་ཞྭ་མོ་སེར་མོ་དྲེག་པ་ཅན་དེ་མོ་རང་གི་ཡིན་ལབ་སོང་། ཤུག་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ཡང་མོ་རང་གི་ཡིན་ལབ་སོང་།ད་རུང་མོ་རང་མེད་ཤུལ་རིང་དགོན་པ་བདེ་འཚམས་ཡིན་་པེ་ཟེར་ལབ་རོགས་གྱིས་གསུངས་སོང་"ཞེས་ངག་སྐྱོར་མ་ཎི་བཏོན་པ་བཞིན་བྱས།།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...