2012/03/23

འདས་མཆོད།

རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། 

རྣམ་གླིང་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ། 
དེ་རིང་ནི། དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་“སྟོད་ན་རྡོར་སྨིན་གཉིས། བར་ན་ཞེ་རྫོགས་གཉིས། སྨད་ན་ཀཿ་དཔལ་གཉིས།” དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཤར་རྒྱལ་བ་དཔའ་ཡུལ་བའི་གདན་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ། ཁྱད་ཆོས་ཆེ་བ་དྲུག་གིས་བླ་ན་མཛེས་པའི་དཔའ་སྔ་འགྱུར་བའི་ཁྲི་འཛིན་གསུམ་པ་སྟེ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན་༸སྐྱབས་རྗེ་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་དཔའ་བཟང་པོ་གང་ཉིད་ཕྱི་ཚུལ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་བགྲང་བྱ་གསུམ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་འདས་མཆོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེའི་སྟབས་ཀྱིས་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདིར་གདན་ས་ཆེན་པོ་མེ་སོོར་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་དཔའ་ཡུལ་བའི་དགོན་གཞིས་ཆོས་ཚོགས་ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་གཅིག་མཐུན་གྱིས་འདས་མཆོད་འཚོགས་ཀྱིན་ཡོད།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག