2012/12/22

དེ་རིང་།


༼དེ་རིང་།༽
དེ་རིང་ནི་གནའ་མི་རྒད་པོའི་སྐར་རྩིེས་ལས།
བསྐལ་པ་ཡེ་ནས་སྟོངས་ཞིང་།
འཇིག་རྟེན་ཧྲིལ་གྱིས་འཇིག་འགྲོ་ཟེར།
ཡང་ན།
ཉིན་ལ་ཉི་མས་མཐུད།
མཚན་མོ་མཚན་མོས་བསྐྱལ་འགྲོ་རབས་ཟེར་ཨང་།
འོན་ཀྱང་།
ད་ནང་གི་ཉི་མ་ནི།
སྔར་བཞིན་ཤར་མཐའི་མལ་བཞེངས་ཏེ།
སྲིད་པའི་གངས་རྒན་གྱི་བཞུགས་གྲལ་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས།
ད་ལྟ་ཡང་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་་་་་
ཞེན་ཆགས་ཀྱི་ཕྱི་མིག་འཕེན་གྱིན།
ཡོལ་བ་དམར་པོའི་ཕག་ན་གཟིམ་ལ་ཆས་སོང་།
འཇིག་རྟེན་ནམ་ཞིག་ལ་འཇིག་འགྲོ་འམ།
བསྐལ་པ་ནམ་ཞིག་ལ་སྟོངས་འགྲོ་འམ།་་་་་་་་རིག་འཛིན་ཁྱུང་པོ། 

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག