2016/11/12

སེམས།

སེམས་ནི་སྟོན་ཀའི་ལོ་མ་ཞིག།
སེམས་ནི་དགུན་ཁའི་བུ་ཡུག་ཅིག།
སེམས་ནི་དཔྱིད་ཀའི་རླུང་བུ་ཞིག།
སེམས་ནི་དབྱར་གྱི་མེ་ཏོག་ཅིག།
སེམས་ནི་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་ཤིག།
སེམས་ནི་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་པ་ཞིག།
སེམས་ནི་དགོང་ཀའི་མཚམས་སྤྲིན་ཞིག།
སེམས་ནི་གྱང་གི་ལྡེབས་བྲིས་ཤིག།
སེམས་ནི་ན་བུན་རབ་རིབ་ཅིག།
སེམས་ནི་རྒྱང་གི་སྨིག་སྒྱུ་ཞིག།
སེམས་ནི་དགུན་གྱི་ལྷགས་རླུང་ཞིག།
སེམས་ནི་འཇག་མའི་ཤུ་གླུ་ཞིག།
སེམས ནི་བྱེ་ཐང་རྔ་མོང་ཞིག།
སེམས་ནི་བཤས་རའི་གཡག་གུ་ཞིག།
སེམས་ནི་སྤྲེའུའི་གར་སྟབས་ཤིག།
སེམས་ནི་བྱིས་པའི་རྩེ་ར་ཤིག།
སེམས་ནི་ས་ཐོག་གྲོག་མ་ཞིག།
སེམས་ནི་གཡོ་ཅན་ཝ་མོ་ཞིག།
སེམས་ནི་ཧམ་ཆེན་ཇག་པ་་ཞིག།
སེམས་ནི་དཀར་པོ གངས་རི་ཞིག།
སེམས་ནི་ནག་པོ་སོལ་བ་ཞིག།
སེམས་ནི་རྟག་པ་ཐེར་ཟུག་ཅིག།
སེམས་ནི་ཅང་མེད་སྟོང་པ་ཞིག།
སེམས་ནི་བསམ་བརྗོད་བྲལ་བ་ཞིག།
སེམས་ནི་ཀླད་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ཅིག། (function)

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...