2011/02/26

གང་བྱེད་མི་ཤེས་པའི་ཉི་མ།

གང་ཡང་བྱེད་མི་ཤེས་པའི་ཉི་མ་འདིར།
ངས་ཤོར་ཟིན་པའི་ཉི་མ་ཚོར་ཕངས་སེམས་བྱས།
ཧ་ཅང་མགོ་མཁྲེགས་པའི་སློབ་མ་ཆུང་ཆུང་།
ཁོས་ང་ལ་གསང་བའི་བསླབ་བྱ་གནང་།
འགུལ་སྐྱོད་ཅུང་ཟང་ཙམ་ཡང་བྱ་མི་འདོད་པའི།
ངའི་སེམས་ཁོང་ནས་སུན་པའི་ཕུང་པོ།
འདིས་ང་ལ་ལེ་བརྡ་དང་ཀོ་ལོང་བྱུང་།
ལུང་སྟོང་དང་འདྲ་བའི་སེམས་པས།
དྲན་སེམས་ཀྱི་སྐོར་རླུང་འགྲམ་པ་ལ་བསྣུན་དུས།
ཚིག་ཟིན་པའི་ཐལ་བ་མགོ་ཐོག་ཏུ་བབས་འདུག
ས་གཞི་ལ་ཆགས་འདུག
བར་སྣང་ནས་ཉིལ་འདུག།

༢༠༠༩། ༣། ༢༨།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...