2011/06/04

གྱེར་གཏམ།

དེང་རབས་གསར་པའི་དཔལ་ཡོན་འདི་བཞད་དུས། །
རིག་གཞུང་རྙིང་པའི་རྫུན་འབག་དེ་བུད་སོང་། །
ཨ་གསར་གཞོན་ནུས་ཧོལ་རྒྱུག་ཅིག་བྱས་ཏེ། །
ཕ་མྱེས་ཤུལ་གཞག་ཐལ་དོང་དུ་བསྐྱུར་སོང་། །
ཁ་བའི་ཟུངས་ཁྲག་བྱེ་ཐང་ལ་ཐིམ་དུས། །
གདོང་དམར་བོད་ཕྲུག་ཕྱི་གླིང་ན་འཐོར་སོང་། །
མགོ་སེར་རྨོ་མོའི་རྨོང་སྤུ་ཡི་གསེབ་ཏུ། །
གངས་རིའི་ཕོ་རྒོད་མགོ་ཡོར་ཞིག་འཁོར་འདུག །
ན་གཞོན་བོད་མོའི་ལང་ཚོ་ཡི་མེ་ཏོག །
དབྱིན་རྒན་འཁྱམ་པོའི་ཉལ་གྲོགས་སུ་སྤྱོད་འདུག །
ཨ་ཁུ་གྲྭ་པའི་གྲྭ་ཤམ་གྱི་ཁུག་ཏུ། །
ཨ་ནེ་མཛེས་མ་སྐྱིད་ཉལ་ལ་རོལ་འདུག །
ཨ་རོགས་བོད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བསམ་ན། །
ཨ་ཁུ་སྟོན་པའི་ལྷ་སྒྲུང་དང་འདྲ་འདུག །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག