2011/12/24

ཆེས་ཐ་མའི་མི་སྐད། ༡༠༽


༡༠། ཊེཝ་ཧྥིག་ཨེ་སེན།(Tevfik Esenç)༡༩༠༤ ནས་ ༡༩༩༢ ལོ་བར་བཞུགས། ཁོང་ནི་ཨུ་བྷཱུ་ཁུའི་སྐད་རིགས་སྨྲ་མཁན་ཐ་མ་དེ་ཡིན་པར་གྲགས། སྐད་རིགས་འདི་ནི་བྱང་ཁེའུ་ཁེ་ཤན་སྟེ་ཡོ་རོབ་ཤར་ཁུལ། མཚོ་ནག་པོའི་མཚོ་འགྲམ་ཁུལ་གྱི་ཤ་མདོག་དཀར་ལ་སྐྲ་སུ་ལུ་ཅན་གྱི་མི་རིགས་དག་གིས་སྨྲ་བའི་སྐད་རིགས་ཤིག་ཡིན་པར་བཤད། བར་སྐབས་ར་ཤི་ཡ་དྲག་པོས་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཉམས་རྒུད་དུ་སོང་བ་འདྲ། གང་ལྟར་སྐད་རིགས་འདི་ཐ་མ་ཊོར་ཀས་ནང་དུ་གནས་ཤིང་དེ་ནས་རྦད་དེ་ཤི་བར་ཚར་བཤད། སྐུ་ཞབས་ཊེཝ་ཧྥིག་ཨེ་སེན་ལགས་ནི་རྣམ་དཔྱོད་གྲུང་ཞིང་སྐད་རིགས་ཁ་ཤས་མཁྱེན་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སྤྱིར་ཁོང་གིས་སྐད་རིགས་སླར་གསོའི་བྱ་གཞག་ལ་ཆེ་མཐོང་གནང་ཞིང་། དམིགས་བསལ་ཨུ་བྷུ་ཁའི་སྐད་རིགས་སྨྲ་མཁན་ཆེས་ཐ་མ་དེ་ཁོང་རང་ཉིད་ཡིན་པ་འདུ་ཤེས་ཟབ་མོས་རང་གིས་འཇོན་ཚོད་ཀྱིས་ཟིན་བྲིས་དང་སྒྲ་འཇུག་སོགས་གང་ཐུབ་གནང་ཡོད་འདྲ། དེ་དག་ལས་ཁ་ཤས་ཡུ་ཊོབ་ནང་དུ་ཡང་གཟིགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། །  

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག