2011/12/24

ཨེ་རག


Bomb blasted སྙིང་རྗེ་མི་སྐྱེ་བའི་བྱེ་ཐང་ཞིག་ན། ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་གནོད་སེམས་དང་ཕྲག་དོག འཁོན་འཛིན། འདོད་རྔམས་སོགས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ཏེ་སྦྱར་བའི་རྫས་སྒྱོགས་དེ་གས་སོང་འདུག གཟིགས་དང་། དངོས་ཟོག་དང་ཁང་པ། མི་དང་དུད་འགྲོ་ཡོད་ཚད་མཉམ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པའི་པའི་སླར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབར་རྫས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་འདུག །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག