2011/12/27

ཨ་ལེས་པེ་ཀོར།ཨ་ལེས་པེ་ཀོར།
ནམ་ཞིག་མཐོང་ཡང་འཛུམ་མུ་ལེར། གང་དུ་ནེམ་ཡང་འབུལ་ཤིག་གེར། སུ་ཡིས་ཉོས་ཀྱང་སྤྲོ་སྣང་སྟེར་བའི་ཡིད་འོང་གི་ངའི་ཨ་ལེ་པེ་ཀོར། ཁྱེད་ནི་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་དག་གི་སེམས་ཁོང་ནས་གཅེས་པའི་དགའ་རོགས་དང་རྩེ་རོགས། གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་གི་སྡུག་རོགས་དང་སྐྱོ་རོགས་ཤིག་ཀྱང་རེད། 
ཡིན་ནའང་ངས་དགའ་བའི་སེམས་གཏམ་གླུ་དབྱངས་སུ་བླངས་ཤིང་བརྩེ་བའི་དུང་སེམས་མེ་ཏོག་རུ་བཞད་པ་དག་ཁྱེད་ཀྱིས་ནམ་ཡང་མ་གསན་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་བཞུགས་དོན་གང་ཡིན་ན། སྙི་མོ་བལ་འཇམ་གྱིས་རྩེ་ཆས་ཆུང་ཆུང་ཁྱེད་ལ་མཁྲེག་པོ་ངར་ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་སུས་བསྒྲིགས་སོང་ལགས། གསུངས་དང་། །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...