2011/12/28

མེ་འཁོར་ལམ།


འཛམ་གླིང་ནང་གི་གནམ་ཐང་མཐོ་ཤོས་བོད་དུ་བཟོ་འཆར། ཤིན་ཧ་གསར་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དོན་ལ། ལོ་རྗེས་མར་བོད་བྱང་ཐང་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་འཛམ་གླིང་ནང་གི་གནམ་ཐང་མཐོ་ཤོས་དེ་གཟུགས་འཆར་ཡོད་ཅིང་དེའི་མཐོ་ཚད་ལ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་སྤྱི་ཁྲུ་ 4436 ཡོད་ཅིང་ད་ཡོད་གནམ་ཐང་མཐོ་ཤོས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཚ་བ་གུར་སྐྱེམས་ཐང་གི་གནམ་ཐང་ལས་སྤྱི་ཁྲུ་ 102 གཉིས་ལས་མཐོ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ཁྲུ་གྲུ་བཞི་མ་ 267 ཡིན་ཞིང་འགྲོ་གྲོན་ལ་རྒྱ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ 18 དམ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ 280 བཏང་སྟེ་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་སྒོ་འབྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚུལ་འདུག བྱང་ནག་ཆུ་གྲོང་བརྡལ་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་སྤྱི་ལེ་ 250 ཙམ་གྱི་བར་ཐག་ཆོད་པའི་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་ཡོད་ཅིང་གོར་མོ་ནས་ལྷ་སའི་དབར་གྱི་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་དེ་ཡང་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། 

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག