2011/12/29

གདུང་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ།

Image result for dungse thinley norbuགདུང་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་མཆོག་ (1931-2011) ནི་དེང་སྐབས་བོད་ནང་པའི་ཆོས་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་གསེས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དམ་པ་དོན་གྱི་ཕྱིར་དུ་མཚན་ནས་བོས་ན་སྐྱབས་རྗེ་འཇིགས་བྲལ་བདུད་འཇོམ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་(1835-1904)གི་རིགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་དང་། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དཔལ་བཟང་པོའི་སྐྱེ་སྤྲུལ། དཔའ་སྔ་འགྱུར་བའི་ཟབ་ཆོས་མཐར་ཐུག་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུད་འཛིན་བླ་ན་མེད་པའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། སྔར་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་བའི་ཡར་སྔོན་དུ་སྔ་འགྱུར་བའི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་གྲྭ་ཕྱི་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་བགྲང་བྱ་དགུའི་རིང་ལ་དཔའ་རྙིང་མའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་ཡོད། རྗེས་སོར་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་རྗེས་ད་བར་ནུབ་ཨ་རི་ལ་བཞུགས་ཏེ་ཕྲིན་མཛད་ཕྲིན་བླ་ན་མེད་པ་བསྐྱངས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལོ་སྟེ་༢༠༡༡། སྤྱི་ཟླ་༡༢། ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་ཚུལ་བསྟན་དུས་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཐམ་པ་ཏག་ཏག་བཞེས་ཡོད། །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...