2017/05/15

གཟའ་མཇུག་ལ་སྤྲོ་སྣང་འཚོལ།

ཁ་ཁུ་སིམ་པའི་ཁང་པ་འདི།།
ང་དང་རྩངས་པར་འཕྲོད་ཤོས་ཡིན།།
ཁང་པ་རྙིང་ན་འབུ་སྲིན་མོད།།
རྩངས་པའི་འཚོ་བ་སྐྱིད་པ་འདྲ།།
ཟང་ཟིང་འཇཌ་ན་གནས་སོས་བདེ།།
ང་ཡང་འདི་ལ་སྤྲོ་བཞིན་ཡོད།།
བསྐལ་པ་སྟོང་གི་ཁུར་པོ་ཞིག།

འདི་ནས་ཁུར་ན་མི་ངལ་ལམ།།
དེ་རིང་སྐྱིད་ན་བདེ་སྐྱིད་རེད།།
སང་ཉིན་ཐག་གཅོད་སང་ཉིན་བྱ།།
དོ་དགོང་ཤི་ཡང་འགྱོད་པ་མེད།།
གླང་རི་ཐང་པའི་མན་ངག་ཡིན།།
མི་ལ་རས་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཡིན།།
ཧ་ཧ།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...