2017/05/15

ཨ་མའི་དུས་ཆེན།

ཨ་མའི་དུས་ཆེན་ལ་འཇིན་རྟེན་གྱི་ཨ་མ་ཡོངས་རྫོགས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་ཤོག

དམ་པའི་གསུང་རབ་ལས་ཨ་མ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཚུལ་འཆད་སྐབས། "ཟས་ཀྱི་ཕུད་སྦྱིན། གོས་ཀྱི་རྩེ་གཡོག དྲི་ངན་ལག་པས་འབྱིད།" པ་སོགས་བརྗོད་འདུག་པ་ལྟར་ལོས་ཡིན་མོད། དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཨ་མས་བུ་ཕྲུག་པ་བཅངས་བའི་ལྷག་བསམ་དེ་ཡིན།
དེའི་དབང་གིས་དེང་སང་ཆེད་མཁས་པ་ལ་ལས་ཕ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་རང་གི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཕུལ་བྱུང་རྐྱང་ཡིན་པར་བསམ་གྱིན་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ཟེར། རེད། དོན་དངོས་ལ་གཞིགས་ན་ཆེད་མཁས་པ་ཚོས་གསུངས་པ་བཞིན་བུ་ཕྲུག་ཡོད་ཚད་ཕ་མས་ཆ་བཞག་པ་བཞིན་ཕུལ་རྐྱང་ག་ལ་ཡིན་ཏེ། ཐ་ན་བུ་ཕྲུ་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་མི་ངན་དང་ནུས་མེད་ཇི་སྙེད་ཡོད་ཨང་།
འོན་ཏེ་ལྷད་མེད་རྣམ་དག་གི་བརྩེ་བ་ཞིག་དགོས་ན་བརྩེ་བ་འཇོག་ཡུལ་དེ་མ་མཐའ་ཡང་རང་ངོས་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པས་གལ་ཏེ་རང་གི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་ཐ་ཆད་རྐྱང་མཐོང་གི་ཡོད་ན་བརྩེ་བ་འཇོག་ཐབས་གཏན་ནས་མེད། དེ་སྟབས་ཀྱིས་ཨ་མས་རང་གི་བུ་རྒྱུད་རྣམས་ཕུལ་བྱུང་དུ་མཐོང་གིན་ཡོད་ལ་དེ་ནི་ལྷད་མེད་རྣམ་དག་གི་བརྩེ་བ་འཇོག་པའི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ན་དེ་ཡིན།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...