2017/05/15

ཨོ་ཤོའི་སྤྱན་ནང་གི་ཚད་མ་རིག་པ།

གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ནི་སྨད་འཚོང་མ་དང་འདྲ་སྟེ། སུ་དང་ཡང་འགྲོགས་སྲིད། དེས་ན་སུ་ཞིག་རྩོད་པ་ལས་རྒྱལ་ཚེ། དེས་ཁོ་པར་བདེན་པ་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ། དེས་ཁོ་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་བྱང་བ་ཙམ་ར་སྤྲོད་བྱེད། དེ་ཙམ་ཡིན། གཅིག་བྱེད་ན་ཁོ་པར་བདེན་པ་ནམ་ཡང་མེད་པ་ཡང་སྲིད། དེ་བཞིན་དུ་སུ་ཞིག་རྩོད་པའམ་གཏན་ཚིགས་ལས་ཕམ་ཚེ། དེས་ཁོ་པར་བདེན་པ་མེད་པར་མི་འགྲུབ། དེ་ནི་ཁོ་པར་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཞན་པ་ཙམ་ཡིན་སྲིད། དེས་ན་གཏན་ཚིགས་རིག་པས་བདེན་པ་དང་མི་བདེན་པ་ཟེར་བ་གང་ཡང་སྒྲུབ་མི་ནུས། འདི་དག་ནི་རྩེད་མོ་ཙམ་ཡིན།

ཁྱུང་ཨོ་རིག་གིས་བསྒྱུར་ཞིང་མཁན་བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་གིས་ཞུ་ཆེན་བགྱིས་པའོ། 


{མ་རྩོམ}
Logic is a whore! ― logic can go with anybody. So whenever someone wins in an argument it does not prove that he has the truth. It only proves that he is more clever in logical gymnastics, that's all; he may not have the truth at all. When someone is defeated in logic, argumentation, it does not prove that he does not have the truth; it may be simply that he is not logically skillful. So there is no truth, no untruth; it is only a game.

(From Osho Online Library: Be Still and Know, 3 chapter no question and answer)
(དྲྭ་ཐོག་ཨོ་ཤོའི་དཔེ་མཛོད། དྲྭ་ཐག) 

2 comments:

  1. ཨོ་ཤོ་ཟེར་བ་འདིས་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་འགྲོ་ལུགས་ཇི་ཙམ་ཤེས་མིན་མི་ཤེས་ཀྱང་། གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཞེས་པ་ཁྱབ་རྒྱ་དོག་པོ་ཞིག་ཏུ་བཅུག་འདུག བརྗོད་བྱ་དང་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་དང་འགྲོགས་འགྲོ་བ་ནི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཁོ་ན་མིན་པར། རིག་པའི་གནས་གཞན་སྒྲ་དང་གནས་ལུགས་རིག་པ་སོགས་ཀྱང་ཇི་ཙམ་དངོས་པོའི་གཤིས་ལ་ཉེ་བར་སྤྱད་ཚེ་དེ་ཙམ་བདེན་ཁ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་ནི་རིགས་པ་སོགས་བློ་ཡུལ་འཆར་རུང་བའི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་ཀྱི་རང་གཤིས་ཤིག་ཡིན། དེས་ན་ཆོས་ཀུན་

    ReplyDelete
    Replies
    1. ཐུགས་ཆེ་གནང་། མཅན་གནང་བར།

      Delete

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག